Dom, 19 May 2024 22:54 PM

Resultados 04/04/2024

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 33.864 espectadores Tiempo de juego: 2:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
 
LG Sugano, Tomoyuki (1-0)
LP Umetsu, Kodai (0-1)
S Ota, Taisei (1)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 1-0 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 36.117 espectadores Tiempo de juego: 3:17
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 11 1
Hanshin 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0
 
LG Kamichatani, Taiga (1-0)
LP Nishi, Yuki (0-1)
S Yamasaki, Yasuaki (2) 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 22.072 espectadores Tiempo de juego: 3:30
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 2
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 2 4 x 6 9 1
 
LG Nakazaki, Shota (1-0)
LP Shimizu, Noboru (0-2)
S Kuribayashi, Ryoji (2)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 4-2, 2 sencillos, anotada, boleto
Domingo Santana (Yakult) 4-3, doble, 2 sencillos, empujada
José Espada (Yakult) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 ponche
Robert Corniel (Hiroshima) Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 18.713 espectadores Tiempo de juego: 2:54
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0
Seibu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
 
LG Azuma, Kohei (1-0)
LP Takahashi, Bo (0-1)
S Hirano, Yoshihisa (2)
JR Seibu: Tonosaki, Shuta (1)
 
LATINOS
Marwin González (Orix) 1-0, ponche
Leandro Cedeño (Orix) 4-0
Andrés Machado (Orix) Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada
Franchy Cordero (Seibu) 4-0, ponche
Jesús Aguilar (Seibu) 3-0, boleto 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 38.969 espectadores Tiempo de juego: 2:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1
SoftBank 6 0 0 1 0 1 0 0 x 8 11 0
 
LG Otsu, Ryosuke (1-0)
LP Mima, Manabu (0-1)
JR Lotte: Fujioka, Yudai (1)
  SoftBank: Kondo, Kensuke (1); Imamiya, Kenta (2)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-3, doble, 2 sencillos
Neftalí Soto (Lotte) 4-1, sencillo, ponche